Archive for November, 2008

Oppimisen kaikkiallisuus

Monday, November 24th, 2008

Jimi: Hei! kattokaa vähän lähtee siitepölyy (ravistelee puuta)

Mikko: Mäntyjen

Roope: Siitepölyy

Mikko: Mmm ihmispölytystä

Roope: Hei siin kirjas on tehty väärin ihmisetkin voi pölyttää

Jimi: Niin niin olikin!

 

Mikko: Ihmisetkin voi pölyttää

 

 

Perinteisen, formaalin koulutyön ja kouluun sijoittuvan fyysisen oppimisympäristön lisäksi oppijat toimivat ja oppivat lukuisissa muissa non-formaaleissa, informaaleissa ja virtuaalisissa ympäristöissä. Informaalia oppimista tapahtuu jatkuvasti koulussa ja koulun ulkopuolella, kotona, harrastusten parissa, kerhoissa ja kaveripiireissä. Koulun ulkopuoliset non-formaaliset oppimisympäristöt, kuten tiedekeskukset ja museoiden näyttelyt, tarjoavat lisäksi yhä monipuolisempia mahdollisuuksia opiskeluun ja oppimiseen - tietojen, taitojen ja asenteiden kehittämiseen.

 

Yhä useammalla taholla on todettu, että perinteinen koulu ja sitä ohjaava opetussuunnitelma eivät kohtaa oppijan maailmaa ja sen moninaisuutta. Koulu ei  huomioi riittävästi oppilaiden mukanaan tuomaa kulttuuriperimää. Tätä kulttuurista pääomaa, joka sisältää tietoa, taitoa, arvoja ja asenteita, koulu harvoin valjastaa oppimisen perustaksi.

 

Tulevaisuuden koulupedagogiikan keskeinen haaste on laajenevien oppimisprosessien sekä oppimisympäristöjen ja niiden välineiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen yleissivistävässä opiskelussa ja opetuksessa. Kouluopetuksen tulisi rakentaa siltoja erilaisten oppimisympäristöjen ja niiden kulttuurisen pääoman välillä. Opettajien työtä ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymistä on tuettava, jotta opettajat voivat hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja niiden kulttuuriperintöä (tietoa, taitoja, asenteita ja arvoja) opetuksessaan. Myös perinteistä opetussuunnitelmaa on kehitettävä, jotta se huomioisi uudet oppimisympäristöt ja oppimiseen liittyvät prosessit aikaisempaa monipuolisemmin.

 

Muun muassa näihin kysymyksiin pyrimme vastaamaan Oppimisen Sillat -tutkimushankkeessamme. Mikäli olet kiinnostunut samoista kysymyksistä, joko käytännön kehittämistyön tai tutkimuksen piirissä, niin liity keskusteluun!

 

 

Kristiina Kumpulainen ja muut Oppimisen Sillat -hankkeen tutkimusryhmän jäsenet

Instructions/Ohjeet

Monday, November 24th, 2008

The purpose of this Learning Bridges blog is to promote dialogue between teachers, teacher trainers, museo pedagogues, parents, researchers and policy makers about teaching and learning in and across different learning environments. We welcome personal observations, reflections and thoughts about enhancing teaching and learning practices at the intersection of different learning environments. Feel free

– to ask questions

– to tell about your experiences about innovative practices and models

– to evaluate books and articles

– and to share your own instructional material

 

The discussion in the blog is open for everyone. You can participate in the dialogue in English or in Finnish. Our research team and collaborators as well as guest experts will also take part in the discussion.

 

Oppimisen Sillat -blogin tarkoituksena on virittää vuoropuhelua opettajien, opettajankouluttajien, museopedagogien, vanhempien, tutkijoiden sekä päättäjien kesken opetuksesta ja oppimisesta erilaisissa oppimisympäristöissä ja niiden välillä. Tervetulleita ovat omakohtaiset kokemukset, havainnot ja ajatukset opetuksen ja oppimisen kehittämisestä erilaisten oppimisympäristöjen rajapinnoilla. Blogissa voit mm.

– esittää kysymyksiä

– kertoa kokemuksiasi innovatiivisista käytännöistä ja malleista

– arvioida aiheeseen liittyviä kirjoja ja artikkeleita

– jakaa omaa oppimateriaaliasi

 

Keskustelu on avoin kaikille ja siihen voi osallistua sekä englannin että suomen kielellä. Keskusteluun osallistuvat myös tutkimusryhmämme jäsenet, yhteistyökumppanimme sekä vierailevat asiantuntijat.